Wymagania dozoru technicznego

Poza wymaganiami zasadniczymi oraz minimalnymi istnieje trzecia, nie mniej ważna grupa, a mianowicie te dotyczące dozoru technicznego.

http://ewpa-sklep.pl/ect-7000-gv.html

Wszystkie maszyny budowlane mogą być używane pod warunkiem, że kompetentny w tej kwestii organ wydał zezwolenie na eksploatację. Zgoda ta może być cofnięta przez tę samą jednostkę, jeśli kontrola wykaże zagrożenie dla ludzkiego życia lub zdrowia, ewentualnie dla środowiska i mienia. Drugi przypadek to niezastosowanie się do zaleceń i przepisów o dozorze technicznym.

Sprzęt budowlany, który wymaga dozoru technicznego (czyli między innymi żurawie, dźwigi i wciągarki) musi posiadać pewne określone parametry, takie jak maksymalny udźwig, ciśnienie i nośność. Niedopuszczalne jest przekroczenie żadnej z tych norm i skutkuje zwykle surowymi sankcjami.

Jeśli urządzenie posiada ruchome części stanowiące potencjalne zagrożenie, powinny być zaopatrzone w osłony zapobiegające nieszczęśliwym wypadkom. W pobliżu stanowisk pracy operatorów maszyn budowlanych powinny znajdować się instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń.

Dla bezpieczeństwa operatorów nad tymczasowymi stanowiskami pracy powinno montować się zadaszenia ochronne, stałe zaś winny być obudowane z każdej strony. To pozornie proste zalecenie znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo wypadku z udziałem operatora maszyny.

Przed każdym uruchomieniem, każda maszyna powinna być sprawdzona pod względem sprawności technicznej. Niezwykle ważne jest także zabezpieczanie terenu budowy oraz samych urządzeń przed dostępem osób trzecich.