Wymagania minimalne

Poza wymaganiami zasadniczymi, maszyny użytkowane na terenie Polski muszą spełniać także tak zwane wymagania minimalne.

Po pierwsze, wszystkie urządzenia, maszyny i zagęszczarka bomag znajdujące się na terenie budowy muszą być umiejscawiane w taki sposób, by odległości między nimi były bezpieczne i umożliwiały prawidłową ich pracę. Pracownicy, którzy je obsługują muszą być przeszkoleni w zakresie wykonywanych działań, co za tym idzie, dostępne dla nich muszą być instrukcje obsługi. Ponadto należy ich poinformować o ewentualnych zagrożeniach wynikających z miejsca pracy oraz konsekwencjach błędnego użytkowania powierzonego sprzętu.

Przy korzystaniu z jezdnych maszyn budowlanych, niezwykle istotne jest ustalenie na terenie budowy zasad ruchu oraz bezwzględne ich egzekwowanie. Jeśli w czasie prac używane są również maszyny samojezdne, należy upewnić się, że w zasięgu ich ruchu nie znajdzie się żaden pracownik ani osoba trzecia.

Należy zachować szczególną ostrożność przy podnoszeniu lub transporcie pracowników. Może się to odbywać tylko przy udziale maszyn do tego przeznaczonych i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Zabrania się im przebywania bezpośrednio pod wiszącymi ładunkami (chyba, że jest to niezbędne dla wykonania pracy).

Do wymagań minimalnych zalicza się dodatkowo poddawanie maszyn niezbędnym dla bezpiecznego użytkowania kontrolom (przed pierwszą eksploatacją oraz po zmianie środowiska pracy) oraz okresowym kontrolom technicznym, jeśli sprzęt narażony jest na niekorzystne warunki, mogące pogorszyć jego stan. Wyniki przeprowadzanych przez kompetentne jednostki testów i badań powinny być przechowywane dla zainteresowanych organów przez czas co najmniej pięciu lat.